slit mapping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slit mapping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slit mapping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slit mapping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • slit mapping

    * kỹ thuật

    ánh xạ cắt