prickliness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prickliness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prickliness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prickliness.

Từ điển Anh Việt

  • prickliness

    * danh từ

    cảm giác bị kim châm, cảm giác đau nhói

    tính dễ cáu, tính dễ giận, tính hay hờn dỗi (người)

Từ điển Anh Anh - Wordnet