bastard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bastard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bastard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bastard.

Từ điển Anh Việt

 • bastard

  /'bæstəd/

  * tính từ

  hoang (đẻ hoang)

  giả mạo, pha tạp, lai; lai căng (ngôn ngữ)

  bastard French: tiếng Pháp lai căng

  loại xấu

  bastard sugar: đường loại xấu

  * danh từ

  con hoang

  vật pha tạp, vật lai

  đường loại xấu

 • bastard

  (Tech) hỗn tạp, tạp chất

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bastard

  * kỹ thuật

  tạp

  thô

  xấu

Từ điển Anh Anh - Wordnet