phony nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phony nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phony giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phony.

Từ điển Anh Việt

  • phony

    /'founi/ (phony) /'founi/

    * tính từ

    (từ lóng) giả vờ (ốm...)

    giả, giả mạo (tiền, đồ nữ trang...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet