bite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bite.

Từ điển Anh Việt

 • bite

  /bait/

  * danh từ

  sự cắn, sự ngoạm; miếng cắn; vết cắn

  sự châm, sự đốt; nốt đốt (muỗi, ong...)

  miếng (thức ăn); thức ăn

  a bite of food: một miếng ăn

  without bite and sup: không cơm nước gì cả

  sự đau nhức, sự nhức nhối của vết thương

  sự cắn câu (cá...)

  sự bám chắt, sự ăn sâu (mỏ neo, phanh, đinh ốc...)

  vị cay tê (gừng, hạt tiêu...)

  (nghĩa bóng) sự châm biếm, sự chua cay (lời nói)

  cỏ cho vật nuôi

  * (bất qui tắc) động từ bit; bitten

  /bittn/, bit

  cắn, ngoạm

  to bite one's nails: cắn móng tay

  châm đốt; đâm vào (gươm...)

  to be badly bitten by mosquitoes: bị muỗi đốt nhiều quá

  làm đau, làm nhột; ăn mòn; làm cay tê (thức ăn)

  the frost will bite the fruit blossom: sương giá sẽ làm chột mầm quả

  strong acids bite metals: axit mạnh ăn mòn kim loại

  peper and ginger bite the tongue: hạt tiêu và gừng làm cay tê lưỡi

  cắn câu ((nghĩa đen), (nghĩa bóng))

  bám chắt, ăn sâu, bắt vào

  the screw does not bite: đinh ốc không bắt vào được

  the anchor does not bite: neo không bám chắc

  the brake will not bite: phanh không ăn

  (nghĩa bóng) lừa bịp

  to bite off

  cắn, cắn đứt ra

  to be bitten with

  say mê, ham mê (cái gì)

  to bite the dust (ground, sand)

  ngã xuống và chết

  to bite one's lips

  mím môi (để nén giận...)

  to bite off more than one can chew

  cố làm việc gì quá sức mình

  once bitten twice shy

  (xem) once

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bite

  * kinh tế

  vị cay

  vị cay chua

  * kỹ thuật

  bám chặt

  bám đất

  cặp

  kẹp

  móc vào

  sự ăn mòn

  sự bám chặt (cán)

  sự kẹp

  cơ khí & công trình:

  sự cắt sấn (vào)

  tẩy gỉ

  xây dựng:

  vặn chặn (vít)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bite

  a wound resulting from biting by an animal or a person

  a light informal meal

  Synonyms: collation, snack

  (angling) an instance of a fish taking the bait

  after fishing for an hour he still had not had a bite

  the act of gripping or chewing off with the teeth and jaws

  Synonyms: chomp

  a portion removed from the whole

  the government's weekly bite from my paycheck

  to grip, cut off, or tear with or as if with the teeth or jaws

  Gunny invariably tried to bite her

  Synonyms: seize with teeth

  cause a sharp or stinging pain or discomfort

  The sun burned his face

  Synonyms: sting, burn

  penetrate or cut, as with a knife

  The fork bit into the surface

  Similar:

  morsel: a small amount of solid food; a mouthful

  all they had left was a bit of bread

  Synonyms: bit

  sting: a painful wound caused by the thrust of an insect's stinger into skin

  Synonyms: insect bite

  pungency: wit having a sharp and caustic quality

  he commented with typical pungency

  the bite of satire

  pungency: a strong odor or taste property

  the pungency of mustard

  the sulfurous bite of garlic

  the sharpness of strange spices

  the raciness of the wine

  Synonyms: sharpness, raciness

  sting: deliver a sting to

  A bee stung my arm yesterday

  Synonyms: prick