bitewing film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bitewing film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bitewing film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bitewing film.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bitewing film

    * kỹ thuật

    y học:

    phim cánh cắn