prickle cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prickle cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prickle cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prickle cell.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prickle cell

    a cell in the germinal layer of the skin (the prickle-cell layer); has many spines and radiating processes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).