stinging nettle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stinging nettle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stinging nettle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stinging nettle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stinging nettle

    perennial Eurasian nettle established in North America having broad coarsely toothed leaves with copious stinging hairs

    Synonyms: Urtica dioica

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).