stinging-nettle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stinging-nettle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stinging-nettle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stinging-nettle.

Từ điển Anh Việt

  • stinging-nettle

    * danh từ

    cây tầm ma; cây lá han