stinging hair nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stinging hair nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stinging hair giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stinging hair.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stinging hair

    a multicellular hair in plants like the stinging nettle that expels an irritating fluid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).