cleave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cleave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cleave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cleave.

Từ điển Anh Việt

 • cleave

  /kli:v/

  * ngoại động từ clove, cleft, cleft, cloven

  chẻ, bổ

  to cleave a block of wood in two: bổ đôi khúc gỗ

  rẽ (sóng, nước, không khí, đám đông)

  to cleave the waves: rẽ sóng

  to cleave [one's way through] the crowd: rẽ đám đông

  chia ra, tách ra

  * nội động từ

  chẻ, bổ, tách ra

  this wood cleaves easily: củi này để chẻ

  to show the cloven hoof

  (xem) hoof

  * nội động từ clave, cleaved, cleaved

  (+ to) trung thành với

  to cleave to the party: trung thành với đảng

  to cleave to principles: trung thành với nguyên tắc

  cổ dính chặt với, dính liền với, bám chặt lấy

 • cleave

  (Tech) tách ra, chia ra

 • cleave

  tác ra, chia ra

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cleave

  * kỹ thuật

  bổ

  bọc

  chẻ

  chia

  chia ra

  phân giải

  tách ra

  vụn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cleave

  separate or cut with a tool, such as a sharp instrument

  cleave the bone

  Synonyms: split, rive

  make by cutting into

  The water is going to cleave a channel into the rock

  Similar:

  cling: come or be in close contact with; stick or hold together and resist separation

  The dress clings to her body

  The label stuck to the box

  The sushi rice grains cohere

  Synonyms: adhere, stick, cohere