cohere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cohere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cohere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cohere.

Từ điển Anh Việt

 • cohere

  /kou'hiə/

  * nội động từ

  dính vào nhau, dán vào nhau; kết lại với nhau, cố kết

  có mạch lạc, có tính chặt chẽ (văn chương, lý luận...)

 • cohere

  kết hợp, dính vào; ăn khớp với

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cohere

  * kỹ thuật

  dính vào

  kết hợp

  nhất quán

  toán & tin:

  ăn khớp với

  liên kết với

  xây dựng:

  dính lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cohere

  cause to form a united, orderly, and aesthetically consistent whole

  Religion can cohere social groups

  have internal elements or parts logically connected so that aesthetic consistency results

  the principles by which societies cohere

  Similar:

  cling: come or be in close contact with; stick or hold together and resist separation

  The dress clings to her body

  The label stuck to the box

  The sushi rice grains cohere

  Synonyms: cleave, adhere, stick