coherent boundary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coherent boundary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coherent boundary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coherent boundary.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coherent boundary

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    biên liền

    biên phù hợp