sediment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sediment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sediment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sediment.

Từ điển Anh Việt

 • sediment

  /'sedimənt/

  * danh từ

  cặn, cáu

  (địa lý,địa chất) trầm tích

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sediment

  * kinh tế

  cặn

  * kỹ thuật

  lớp bồi tích

  sự bồi lấp

  sự lắng đọng

  vật trầm tích

  cơ khí & công trình:

  cặn lắng

  xây dựng:

  chất cặn

  đất bồi lắng

  hóa học & vật liệu:

  chăt lắng

  chất lắng cặn

  sự lắng kết tủa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sediment

  matter that has been deposited by some natural process

  Synonyms: deposit

  deposit as a sediment

  settle as sediment