sedimentary stone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sedimentary stone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sedimentary stone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sedimentary stone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sedimentary stone

    * kỹ thuật

    đá trầm tích