sedimentary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sedimentary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sedimentary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sedimentary.

Từ điển Anh Việt

 • sedimentary

  /,sedi'mentəri/

  * tính từ

  có cặn; thuốc cặn

  (địa lý,địa chất) trầm tích; do trầm tích

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sedimentary

  * kinh tế

  kết tủa

  lắng

  * kỹ thuật

  kết tủa

  lắng

  trầm tích

  xây dựng:

  giống như trầm tích

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sedimentary

  resembling or containing or formed by the accumulation of sediment

  sedimentary deposits

  Similar:

  aqueous: produced by the action of water

  Antonyms: igneous