sediments nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sediments nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sediments giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sediments.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sediments

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    các chất cặn

    các chất trầm tích