sedimentation well nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sedimentation well nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sedimentation well giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sedimentation well.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sedimentation well

    * kỹ thuật

    giếng lắng