sedimentation rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sedimentation rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sedimentation rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sedimentation rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sedimentation rate

  * kỹ thuật

  tốc độ lắng

  hóa học & vật liệu:

  tốc độ trầm tích (địa chất)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sedimentation rate

  Similar:

  erythrocyte sedimentation rate: the rate at which red blood cells settle out in a tube of blood under standardized conditions; a high rate usually indicates the presence of inflammation

  Synonyms: ESR, sed rate