sedimentation cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sedimentation cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sedimentation cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sedimentation cap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sedimentation cap

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ lắng

    khả năng kết tủa