sediment beer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sediment beer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sediment beer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sediment beer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sediment beer

    * kinh tế

    bia cặn