sediment test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sediment test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sediment test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sediment test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sediment test

    * kinh tế

    mẫu thử độ tinh khiết