sediment tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sediment tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sediment tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sediment tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sediment tank

    * kỹ thuật

    thùng cặn

    thùng lắng