sediment yield nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sediment yield nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sediment yield giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sediment yield.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sediment yield

    * kỹ thuật

    lưu lượng phù sa