sediment bulb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sediment bulb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sediment bulb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sediment bulb.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sediment bulb

    * kỹ thuật

    bong bóng chứa chất lắng