sediment removal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sediment removal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sediment removal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sediment removal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sediment removal

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự tháo xả bùn