sedimentologist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sedimentologist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sedimentologist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sedimentologist.

Từ điển Anh Việt

  • sedimentologist

    * danh từ

    nhà trầm tích học