sedimentology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sedimentology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sedimentology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sedimentology.

Từ điển Anh Việt

  • sedimentology

    * danh từ

    trầm tích học