cant file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cant file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cant file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cant file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cant file

    * kỹ thuật

    giũa hình lưỡi dao