pitch lake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch lake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch lake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch lake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitch lake

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hồ atphan