pitchy rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitchy rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitchy rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitchy rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitchy rock

    * kỹ thuật

    đá chứa bitum