pitchy taste nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitchy taste nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitchy taste giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitchy taste.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitchy taste

    * kinh tế

    vị nhựa đường