pitch dark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch dark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch dark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch dark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitch dark

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tối đen như mực