pitch roof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch roof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch roof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch roof.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitch roof

    * kỹ thuật

    mái dốc

    mái lán

    mái một mái