pitch-hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch-hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch-hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch-hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitch-hole

    * kỹ thuật

    ổ gà