pitch peat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch peat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch peat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch peat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitch peat

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    than bùn có nhựa