pitch board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitch board

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sàn dốc