pitch coke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch coke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch coke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch coke.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitch coke

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cốc than mỡ