pitch pine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch pine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch pine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch pine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitch pine

    * kỹ thuật

    gỗ thông mềm

Từ điển Anh Anh - Wordnet