pitch shift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch shift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch shift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch shift.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitch shift

    * kỹ thuật

    vật lý:

    dịch độ cao âm thanh