pitch coal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch coal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch coal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch coal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitch coal

    * kỹ thuật

    vỉa than dốc nghiêng

    hóa học & vật liệu:

    than nhựa