pitch shot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch shot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch shot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch shot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pitch shot

    Similar:

    pitch: a high approach shot in golf

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).