pitch cone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch cone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch cone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch cone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitch cone

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mặt côn chia (bánh răng côn)