pitch-pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch-pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch-pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch-pipe.

Từ điển Anh Việt

  • pitch-pipe

    * danh từ

    ống sáo để điều chỉnh âm điệu