pitch screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch screw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitch screw

    * kỹ thuật

    bước răng