sales talk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sales talk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sales talk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sales talk.

Từ điển Anh Việt

 • sales talk

  /'seilztɔ:k/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lời chào hàng, lời dạm bán hàng

  lý lẽ thuyết phục (ai, làm gì)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sales talk

  * kinh tế

  lời chiêu hàng

  lời dặm bán hàng

  lời tán tỉnh bán hàng

  quảng cáo theo kiểu hát thuật Sơn Đông

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sales talk

  promotion by means of an argument and demonstration

  Synonyms: sales pitch, pitch