sales law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sales law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sales law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sales law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sales law

    * kinh tế

    luật buôn bán