sales mix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sales mix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sales mix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sales mix.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sales mix

    * kinh tế

    sản phẩm bán

    tổ hợp (chủng loại) sản phẩm