sales-mix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sales-mix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sales-mix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sales-mix.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sales-mix

    * kinh tế

    hỗn hợp doanh thu