sales are on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sales are on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sales are on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sales are on.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sales are on

    * kinh tế

    trong thời kỳ bán hạ giá